aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI (Drugi stroški), PODJETNIKOV KAPITAL - Zadržanost podjetnika od dela zaradi bolezni oz. poškodbe – stroški prispevkov zasebnika, nadomestilo za začasno zadržanost od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, nadomestilo nakazano na poslovni transakcijski račun 17.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v tujini - obresti, ki podlegajo obračunu in plačilu davčnega odtegljaja DDPO – posojilna pogodba s klavzulo brutenja 07.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi 06.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v državi 01.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - obresti od nepravočasno plačanih dajatev 30.01.2018
ODHODKI – Drugi odhodki – Denarne kazni – globa za prekršek 23.01.2018
ODHODKI - Drugi odhodki - donacije 18.01.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki – primanjkljaj zalog 09.01.2018
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami – zaloge proizvodov in trgovskega blaga 04.01.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance 14.12.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene reprezentance 12.12.2017
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca 04.12.2017
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani prodajalca 04.12.2017
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1 04.12.2017
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-oprema 04.12.2017
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 24.11.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – Vrednost »neusredstvenih" lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene, ki niso reprezentanca 23.11.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 23.11.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 23.11.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki - Nabavna vrednost prodanega blaga 09.11.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki - Nabavna vrednost prodanega materiala 09.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31