aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema - Sprememba višine obroka zaradi spremembe obrestne mere (reprogram pogodbe o finančnem najemu) (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019)) 10.04.2018
DOLGOVI - Odločba o odmeri davka izdana v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora - dodatno odmerjen davek od dohodkov pravnih oseb 13.03.2018
DOLGOVI - Odločba o odmeri davka izdana v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora - dodatno odmerjen DDV, ki se nanaša na predhodna poslovna leta 08.03.2018
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi odpusta dolga 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi zastaranja 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Plačilo dolga iz naslova dospelih davčnih obveznosti na podlagi sklepa o davčni izvršbi na denarne terjatve 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija) 04.11.2017
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019)) 04.11.2017
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Dolgoročno posojilo dobljeno pri banki v tujini 04.11.2017
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Dolgoročno posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi 04.11.2017
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Kratkoročno posojilo dobljeno pri banki v državi 04.11.2017
DOLGOVI - Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot odhodek za obračunani davek in dolg 04.11.2017
DOLGOVI - Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot terjatev in dolg 04.11.2017
DOLGOVI - Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob plačilu kot terjatev 04.11.2017
DOLGOVI - Obveznosti do državnih in drugih institucij – obveznost za plačilo DDV po DDV-O 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Prejeti kratkoročni predujmi od kupcev 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Dobaviteljski krediti za kupljeno blago – za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) – merjenje po diskontirani vrednosti 04.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32