aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina 10.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - donacija lastnika za pokrivanje prenesene čiste izgube iz prejšnjih let 03.04.2018
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov - prodajna cena vključuje vgraditev/montažo 15.02.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje - zneski, zbrani v korist tretjih oseb 16.01.2018
PRIHODKI – Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca 01.12.2017
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani prodajalca 01.12.2017
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1 01.12.2017
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-oprema 01.12.2017
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 24.11.2017
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 23.11.2017
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 23.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50