aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 20.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 06.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada 28.12.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - vplačila v rezervni sklad 26.12.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva 22.11.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - DDV od danih predujmov 07.11.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov 07.11.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve – vračunani stroški nadomestila plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 07.11.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - kratkoročno odloženi stroški 10.10.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - kratkoročno nezaračunani prihodki 10.10.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve - odloženi stroški (najemnina za nepremičnino) 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14