aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 07.06.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 25.08.2020
DOLGOROČNE TERJATVE – Dolgoročni dani predujmi za nakup opreme 07.08.2020
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve – Druge kratkoročne terjatve - Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb v tujini 13.04.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatve za odbitni DDV - pavšalno nadomestilo DDV 05.04.2018
TERJATVE, DOLGOVI, DENARNA SREDSTVA - Upravnik nepremičnine - terjatve, dolgovi in denarna sredstva v povezavi z obratovanjem, vzdrževanjem in rezervnim skladom 23.03.2018
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 06.03.2018
TERJATVE, ZALOGE - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV - popravek (povečanje) odbitka DDV za zaloge materiala 02.03.2018
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - odstop terjatve namesto izpolnitve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 06.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48