aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 06.03.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Deli opredmetenih osnovnih sredstev – razporeditev nabavne vrednosti na dele, amortizacija 19.12.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba pričakovane dobe koristnosti – preračun amortizacijske stopnje 07.12.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba metode amortiziranja 05.12.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 30.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 30.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model revaloriziranja 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model nabavne vrednosti 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva 21.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 21.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 21.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 20.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema pridobljena na podlagi finančnega najema (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019)) 19.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine - stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za nameravano uporabo 19.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27