aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
ODHODKI (Drugi stroški), PODJETNIKOV KAPITAL - Zadržanost podjetnika od dela zaradi bolezni oz. poškodbe – stroški prispevkov zasebnika, nadomestilo za začasno zadržanost od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, nadomestilo nakazano na poslovni transakcijski račun 17.07.2018
DENARNA SREDSTVA - Podjetnik oz. druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost - en osebni transakcijski račun, ki se uporablja tako za poslovne kot tudi za zasebne namene 05.06.2018
STROŠKI - Fizična oseba, ki opravlja dejavnost - Uporaba opredmetenega osnovnega sredstva v poslovne in zasebne (privatne) namene - osebno motorno vozilo 20.03.2018
DOLGOVI - Odločba o odmeri davka izdana v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora - dodatno odmerjena dohodnina od dohodka iz dejavnosti 16.03.2018
PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI - Prenos podjetja v gospodinjstvo pri prenehanju opravljanja dejavnosti brez nadaljevanja dejavnosti po drugi osebi (prenehanje brez prenosa podjetja na drugo osebo) 22.02.2018
STROŠKI - Stroški uporabe sredstev, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah - razmejevanje stroškov med podjetjem in gospodinjstvom 24.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Podjetnikov poslovni izid - Podjetnikov dohodek, Negativni poslovni izid 24.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Pritoki in odtoki med podjetjem in gospodinjstvom - dohodnina od dohodka iz dejavnosti 24.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Prenos stvarnega premoženja iz podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti – prenos stvarnega premoženja, ki je bilo kupljeno za namene podjetja 14.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Prenos stvarnega premoženja iz podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti – stvarno premoženje je bilo v podjetje pridobljeno s prenosom iz gospodinjstva ob začetku opravljanja dejavnosti 14.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Prenos stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje med opravljanjem dejavnosti - stvarno premoženje je bilo v gospodinjstvo pridobljeno po začetku opravljanja dejavnosti 14.11.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Prenos stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje med opravljanjem dejavnosti - stvarno premoženje je bilo v gospodinjstvo pridobljeno pred začetkom dejavnosti 14.11.2017
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost - pavšalni prispevki 04.10.2017
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost (obračun OPSVZ) - plačilo prispevkov iz proračuna samozaposlenemu v kulturi 04.10.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Prenos stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje ob začetku opravljanja dejavnosti 04.10.2017
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost (obračun OPSVZ) - oprostitev plačila prispevkov PIZ ob prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register 04.10.2017
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost (obračun OPSVZ) 04.10.2017
PODJETNIKOV KAPITAL - Pritoki in odtoki med podjetjem in gospodinjstvom – denarna sredstva 02.10.2017
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Povračila stroškov fizične osebe, ki opravlja dejavnost 02.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19