O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov)

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za nepremičnino-poslovni prostor (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). SI-1 je najem uvrstil med poslovni najem. Najemnina se zaračunava za obdobje koledarskega meseca v znesku 800 € (cena brez DDV). Poleg najemnine se zaračunavajo (prefakturirajo) tudi stroški rabe nepremičnine (obratovalni stroški - elektrika, voda, odvoz smeti).

Dobavitelji so obratovalne stroške za september leta L SI-1-ju zaračunali v začetku oktobra leta L. Zneski obratovalnih stroškov so znašali:

  • elektrika               50 € + DDV po davčni stopnji 22% 11 € = skupaj 61 €
  • ogrevanje             20 € + DDV po davčni stopnji 22% 4,40 € = skupaj 24,40 €
  • voda                     10 € + DDV po davčni stopnji 9,5% 0,95 € = skupaj 10,95 €
  • odvoz smeti         10 € + DDV po davčni stopnji 9,5% 0,95 € = skupaj 10,95 €

SI-1 je račun najemnino september leta L izdal 15.10. leta L.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga (določeni prefakturirani stroški) oz. opravljanja storitev, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, najemnina je oproščena plačila DDV po 2. točki 44. člena ZDDV-1 - SI-1 in SI-2 v zvezi z najemom davčnemu organu-FURS nista predložila izjave po 45. členu ZDDV-1, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina 10.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49