O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave

Opis primera

Nad SI je bil opravljen postopek prisilne poravnave skladno z določili ZFPPIPP. 10.05. leta L je bil izdan sklep sodišča o začetku prisilne poravnave. 02.12. leta L je bil izdan sodišča o potrditvi prisilne poravnave. 18.12. leta L je sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen.

Vsebina potrjene prisilne poravnave je bila:

  • delež plačila terjatev upnikov:  50 odstotkov njihove vrednosti
  • rok za plačilo terjatev upnikov:  v roku največ 48 mesecev od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave
  • terjatve upnikov se v obdobju od 10.05. leta L do poteka roka za njihovo plačilo ne obrestujejo.

Obveznosti SI (terjatve upnikov) ugotovljene v postopku prisilne poravnave so znašale:

  • kratkoročne poslovne obveznosti  300.000 €
  • kratkoročne finančne obveznosti  200.000 €
  • dolgoročne poslovne obveznosti  50.000 €
  • dolgoročne finančne obveznosti  150.000 €

Znesek popravka odbitka vstopnega DDV skladno z 68. členom ZDDV-1 je znašal 30.000 €, od tega:

  • 10.000 € v povezavi z nabavami materiala, od katerega se 20% še nahaja v zalogah,
  • 5.000 € v povezavi z nabavami trgovskega blaga, od katerega se 50% še nahaja v zalogah.
  • 15.000 € v povezavi z nabavami, ki jih je SI izkazal med stroški (odhodki) v preteklih poslovnih letih oz. tekočem poslovnem letu.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi odpusta dolga 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet letni popust 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi zastaranja 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet popust za predčasno plačilo 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini za nezaračunano blago 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31