O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 04.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave

Opis primera

Nad SI je bil opravljen postopek prisilne poravnave skladno z določili ZFPPIPP. 10.05. leta L je bil izdan sklep sodišča o začetku prisilne poravnave. 02.12. leta L je bil izdan sodišča o potrditvi prisilne poravnave. 18.12. leta L je sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen.

Vsebina potrjene prisilne poravnave je bila:

  • delež plačila terjatev upnikov:  50 odstotkov njihove vrednosti
  • rok za plačilo terjatev upnikov:  v roku največ 48 mesecev od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave
  • terjatve upnikov se v obdobju od 10.05. leta L do poteka roka za njihovo plačilo ne obrestujejo.

Obveznosti SI (terjatve upnikov) ugotovljene v postopku prisilne poravnave so znašale:

  • kratkoročne poslovne obveznosti  300.000 €
  • kratkoročne finančne obveznosti  200.000 €
  • dolgoročne poslovne obveznosti  50.000 €
  • dolgoročne finančne obveznosti  150.000 €

Znesek popravka odbitka vstopnega DDV skladno z 68. členom ZDDV-1 je znašal 30.000 €, od tega:

  • 10.000 € v povezavi z nabavami materiala, od katerega se 20% še nahaja v zalogah,
  • 5.000 € v povezavi z nabavami trgovskega blaga, od katerega se 50% še nahaja v zalogah.
  • 15.000 € v povezavi z nabavami, ki jih je SI izkazal med stroški (odhodki) v preteklih poslovnih letih oz. tekočem poslovnem letu.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31