O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1

Opis primera

SI-1 (prodajalec) je prodal SI-2 (kupec) opredmeteno osnovno sredstvo-del nepremičnine (etažna lastnina) za neto ceno (vrednost brez DDV) 65.000 €. Izročitev (primopredaja) nepremičnine je opravil 29.09. leta L, račun je izdal 30.09. leta L. SI-1 je prodano nepremičnino v poslovnih knjigah izkazoval po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost nepremičnine ob prodaji je znašala 55.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 45.000 €.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije Slovenija, davčna stopnja 22% - SI-1 je nepremičnino uporabljal več kot dve leti, tako da bi prodaja načeloma bila oproščena plačila DDV po 44. členu ZDDV-1, vendar sta SI-1 in SI-2 v zvezi s prodajo davčnemu organu-FURS predložila izjave skladno s 45. členom ZDDV-1, plačnik DDV je SI-2 kot prejemnik blaga skladno z alinejo c) 76.a člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina 10.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49