O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo

Opis primera

SI izkazuje na dan 31.12. leta L v poslovnih knjigah kratkoročne terjatve do kupcev v državi po knjigovodski vrednosti 47.800 €, od tega:

 • začetna pripoznana vrednost zmanjšana za plačila 55.000 €, od tega:
  • 45.000 € terjatev iz leta L,
  • 10.000 € iz leta L-1, od tega 4.000 € terjatev do SI.2 in 6.000 € terjatev do SI-3,
 • popravek vrednosti zaradi oslabitve  7.200 €; celoten popravek je bil opravljen v letu L-1 in se nanaša na stanje terjatev iz leta L-1, od tega 3.600 € popravek terjatev do SI-2 in 3.600 € popravek terjatev do SI-3.

Na dan 31.12. leta L je SI na podlagi dokazil (npr. informacije o finančnih težavah kupcev, verjetnosti začetka insolvenčnega postopka oz. stanju že začetega insolvenčnega postopka, splošnih gospodarskih razmer v državi, stanju zastaranosti terjatev), ugotovil naslednje udenarljive vrednosti terjatev:

 • terjatve nastale v letu L:  44.000 €,
 • terjatve nastale v letu L-1: terjatev do SI-2 0 €, terjatev do SI-3 3.000 €.

Na podlagi ugotovljene udenarljive vrednosti terjatev je:

 • terjatve iz leta L prevrednotil zaradi oslabitve 1.000 € (knjigovodska vrednost pred prevrednotenjem 45.000 €; udenarljiva vrednost 44.000 €)
 • terjatve iz leta L-1 pri kupcu SI-2  prevrednotil zaradi oslabitve 400 € (knjigovodska vrednost pred prevrednotenjem 400 € (4.000 € - 3.600 €), udenarljiva vrednost 0 €),
 • terjatve iz leta L-1 pri kupcu SI-3 prevrednotil zaradi oslabitve 400 € (knjigovodska vrednost pred prevrednotenjem 2.400 € (6.000 € - 3.600 €), udenarljiva vrednost 3.000 €).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh 25.08.2020
DOLGOROČNE TERJATVE – Dolgoročni dani predujmi za nakup opreme 07.08.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45