O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu izven EU (izvoz)

Opis primera

SI je poslovnemu subjektu s sedežem v Rusiji (v nadaljevanju RUS) prodal 1.000 kosov trgovskega blaga v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 € z rokom plačila 30 dni od dneva prodaje. Trgovsko blago je bilo iz skladišča SI-1 odpremljeno 29.09.LLLL. Račun je bil izdan 29.09.LLLL. Knjigovodska (nabavna) vrednost prodanega trgovskega blaga je znašala 6.000 €.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, oprostitev plačila DDV na podlagi 52. člena ZDDV-1 (izvoz blaga), DDV se obračuna v Rusiji skladno z določili ruske zakonodaje o DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina 10.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49