O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 20.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo

Opis primera

SI se je prijavil na razpis o sofinanciranju spodbujanja podjetništva oz. investicij, ki ga je objavil organ države Republike Slovenije (npr. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) oz. proračunski uporabnik (npr. Javni sklad RS za podjetništvo). Ključne določbe (pogoji) razpisa so bili:

 • sofinanciranje obsega samo t.i. upravičene stroške dejavnosti/ projekta,
 • upravičeni stroški obsegajo nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb);  DDV od nakupa opredmetenih sredstev se ne šteje kot upravičen strošek,
 • obseg sofinanciranja upravičenih stroškov 80%,
 • najvišji možni znesek sofinanciranja je omejen na 40.000 €,
 • sofinanciranja se opravi na podlagi zahtevka za izplačila - zahtevek je možno vložiti samo za plačane upravičene stroške,
 • prejemnik sofinanciranja mora v dveh letih po letu prejema sofinanciranja povečati število zaposlenih za najmanj 5% in povečati dodano vrednost,
 • prejemnik sofinanciranja mora sofinancirana opredmetena osnovna sredstva ohraniti v lasti najmanj 3 leta,
 • v primeru neizpolnjevanja pogojev o povečanju števila zaposlenih, povečanju dodane vrednosti ali obdobju ohranitve lastništva osnovnih sredstev mora prejemnik sofinanciranja izplačana sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema izplačila do dneva vračila.

SI je bil na razpisu izbran in je z organom države oz. proračunskim uporabnikom sklenil pogodbo o sofinanciranju njegove dejavnosti/ projekta. Po sklenitvi pogodbe je SI od dobavitelja v Sloveniji v kupil dva nova stroja:

 • stroj 1: nakupna cena 21.000 € + DDV po davčni stopnji 22%; storitve neposredno pripisljive usposobitvi stroja za nameravano uporabo so znašale 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22 %,
 • stroj 2: nakupna cena 30.000 € + DDV po davčni stopnji 22%; storitve neposredno pripisljive usposobitvi stroja za nameravano uporabo so znašale 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22 %.

Po plačilu strojev je pri državnem organu/ proračunskem uporabniku vložil zahtevek za izplačilo sofinanciranja. Zahtevku je bili odobreno, tako da je SI na svoj transakcijski račun prejel izplačilo sredstev sofinanciranja v znesku 40.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • SI je ob prejemu sredstev sofinanciranja presodil (ocenil), da bo izpolnil vse ostale s pogodbo o določene pogoje za sofinanciranje,
 • amortizacija strojev 1 in 2 v prvem poslovnem letu je znašala 3.312 €, od tega je bilo 2.500 € obračunano od amortizirljivega zneska financiranega s sredstvi sofinanciranja, razlika do 3.312 € pa je bila obračunana amortizirljivega zneska, ki je bil financiran z lastnimi sredstvi.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 30.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model revaloriziranja 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model nabavne vrednosti 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva 21.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21