O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 19.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine - stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za nameravano uporabo

Opis primera

SI-1 je od SI-2 kupil nepremičnino za potrebe proizvajanja blaga oz. opravljanja storitev oz. za pisarniške namene. Pričakovana uporaba nepremičnino je več kot eno poslovno leto. Nakupna cena nepremičnine je znašala 80.000 €, od tega 7.000 € vrednost pripadajočega solastniškega deleža na zemljišču, na katerem stoji zgradba, in 73.000 € vrednost dela zgradbe (enote etažne lastnine).

V povezavi z iskanjem ustrezne nepremičnine (prodajalca) in njenim nakupom je SI-1 imel naslednje stroške:

  • stroški dela za čas ogleda primernih (potencialnih) nepremičnin 400 €,
  • stroški službenih poti na ogledih primernih (potencialnih) nepremičnin 100 €,
  • pravne (odvetniške) storitve sestavljanja pogodbe o nakupu nepremičnine in vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo 400 €.

Nepremičnina je bila kupljena v stanju, ki ni omogočalo nameravane uporabe, in je zato zahtevala naslednja dodatna vlaganja:

  • vgraditev električnih instalacij    1.000 €,
  • postavitev predelnih sten            1.200 €,
  • polaganje talnih oblog                 1.600 €,
  • material za beljenje sten              300 €.

Material in storitve za vgraditev električnih instalacij, postavitev predelnih sten in polaganje polaganje talnih oblog zagotovili zunanji izvajalci. Material za beljenje sten je kupil SI-1. Beljenje sten so opravili zaposleni SI-1. Strošek dela za čas beljenja sten je znašal 700 €. Ob začetku uporabe nepremičnine je SI-1 za poslovne partnerje organiziral slovesnost s pogostitvijo, katere stroški so znašali 500 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • vidik obdavčitve nabave z davki na promet (davek na dodano vrednost oz. davek na promet nepremičnin) ni prikazan,
  • z nabavno vrednostjo povezane obveznosti so kratkoročne narave (zapadlost v roku znotraj leta dni od nastanka obveznosti),
  • SI meri opredmetena osnovna sredstva-nepremičnine po pripoznanju po modelu nabavne vrednosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23