O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.04.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija

Opis primera

SI-1 ima v lasti zemljišče, na katerem se nahaja poslovni prostor-zgradba. Zemljišče in zgradbo v poslovnih knjigah izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Na nepozidanem delu zemljišča je uredil parkirišče. Vsa dela v zvezi z ureditvijo parkirišča sta opravila zunanja izvajalca SI-2 in SI-3. Za ureditev parkirišča sta SI-2 in SI-3 zaračunala:

  • SI-2:  izvedbena projektna dokumentacija 800 € + DDV po davčni stopnji 22%,
  • SI-3:  gradbena dela skupaj 10.500 €; DDV po davčni stopnji 22% plača SI-1 na podlagi 76.a člena ZDDV-1; razčlenitev gradbenih del: spodnji ustroj 4.500 €, zgornji ustroj 5.000 €, odvodnjavanje 1.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • v zgledu uporabljeni zneski stroškov ureditve parkirišča so hipotetični,
  • plačila dobaviteljem niso prikazana,
  • SI bo parkirišče uporabljal za namene transakcij, za katere ZDDV-1 daje pravico do odbitka,
  • parkirišče se amortizira po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po letni stopnji 3%; preostala vrednost ni določena.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23