aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatve za odbitni DDV - pavšalno nadomestilo DDV 05.04.2018
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 06.03.2018
TERJATVE, ZALOGE - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV - popravek (povečanje) odbitka DDV za zaloge materiala 02.03.2018
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, trgovsko blago 06.11.2017
TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - odstop terjatve namesto izpolnitve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija) 06.11.2017
TERJATVE – Poslovne terjatve – Terjatve za DDV plačan v tujini 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve – Povračilo škode s strani zavarovalnice 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija) 06.11.2017
TERJATVE - Terjatve za dohodnino od dohodka iz dejavnosti (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot pretok v gospodinjstvo in dolg 06.11.2017
TERJATVE - Terjatve za dohodnino od dohodka iz dejavnosti (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot terjatev in dolg 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatev za presežek DDV po DDV-O 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki – Obresti zaradi zamude pri plačilu 06.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38