aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 06.03.2018
TERJATVE, ZALOGE - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV - popravek (povečanje) odbitka DDV za zaloge materiala 02.03.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance 14.12.2017
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene reprezentance 12.12.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - DDV od danih predujmov 07.11.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov 07.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 07.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatev za presežek DDV po DDV-O 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve za dane predujme 06.11.2017
DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave 04.11.2017
DOLGOVI - Obveznosti do državnih in drugih institucij – obveznost za plačilo DDV po DDV-O 04.11.2017
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 16.10.2017
ZALOGE - Zmanjšanje zalog trgovskega blaga – primanjkljaj zaradi kala, razsipa, razbitja, okvare 06.07.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14