O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 22.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za obdobje petih (5) let (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). Pogodbeno dogovorjen neto znesek najemnine (vrednost brez DDV) znaša 9.600 € na leto. Ker je SI-1 želel, da bi SI-2 sklenil najemno pogodbo, ga je poskušal »privabiti« z ugodnostjo v obliki oprostitve plačila najemnine za prvo leto najema. SI-2 je ponujeno ugodnost sprejel in sklenil najemno pogodbo, ki je vključevala določbo o oprostitvi plačila najemnine za prvo leto najema.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • začetek najema je 1.1. leta 1,

  • najemnina se zaračunava enkrat (1x) na leto,

  • vidik DDV in plačil najemojemalca nista prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 24.11.2017
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 23.11.2017
PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45