O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 22.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za obdobje petih (5) let (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). Pogodbeno dogovorjen neto znesek najemnine (vrednost brez DDV) znaša 9.600 € na leto. Ker je SI-1 želel, da bi SI-2 sklenil najemno pogodbo, ga je poskušal »privabiti« z ugodnostjo v obliki oprostitve plačila najemnine za prvo leto najema. SI-2 je ponujeno ugodnost sprejel in sklenil najemno pogodbo, ki je vključevala določbo o oprostitvi plačila najemnine za prvo leto najema.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • začetek najema je 1.1. leta 1,

  • najemnina se zaračunava enkrat (1x) na leto,

  • vidik DDV in plačil najemojemalca nista prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - donacija lastnika za pokrivanje prenesene čiste izgube iz prejšnjih let 03.04.2018
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov - prodajna cena vključuje vgraditev/montažo 15.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45