O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.12.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije

Opis primera

SI ima v lasti premičnino, ki jo v poslovnih knjigah izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi-opremo (npr. proizvajalna oprema, druga oprema). Za računovodsko merjenje opreme po pripoznanju uporablja model nabavne vrednosti. SI opremo v aprilu leta L preneha uporabljati. Knjigovodska vrednost opreme ob prenehanju uporabe znaša 1.000 €, od tega od tega nabavna vrednost 6.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 5.000 €. Amortizacija se obračunava na podlagi naslednjih izhodišč:

  • metoda enakomernega časovnega amortiziranja,
  • preostala vrednost opreme 0 €,
  • amortizirljiv znesek in amortizacijska osnova 6.000 €,
  • letna amortizacijska stopnja 20%.

Prenehanje uporabe je:

  • varianta A:  začasno (npr. sredstvo se uporablja za namene dejavnosti, ki je sezonskega značaja). Knjigovodska vrednost opreme v času prenehanja uporabe je nižja od poštene vrednosti zmanjšane za stroške prodaje in vrednosti pri uporabi.
  • varianta B:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala).  SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo, pri čemer pa pričakuje, da jo je možno prodati. Poštena vrednost zmanjšane za stroške prodaje v času prenehanja uporabe je 1.200 €.
  • varianta C:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala). SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo, pri čemer pa pričakuje, da jo je možno prodati. Poštena vrednost zmanjšane za stroške prodaje v času prenehanja uporabe je 800 €.
  • varianta D:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala). SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo in pričakuje, da je ni možno prodati.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 21.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 21.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 20.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema pridobljena na podlagi finančnega najema 19.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine - stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za nameravano uporabo 19.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22