O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 10.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup proizvajalne opreme – stroški preizkušanja delovanja

Opis primera

SI-1 je 10.09. leta L od SI-2 kupil proizvajalno opremo. Nakupna cena je znašala 20.000 € + DDV po davčni stopnji 22%. Stroški prevoza od SI-1 do SI-2 so bremenili SI-1 in so znašali 500 € + DDV po davčni stopnji 22%. Nakup opreme je delno v znesku 10.000 € financiral z namenskim posojilom prejetim od poslovne banke iz Slovenije. Posojilo je bilo prejeto v začetku meseca septembra. Obrestna mera za posojilo je znašala 5% na leto. Obresti za mesec september so znašale 41 €.

Pred začetkom uporabe opreme je SI-1 opravil preizkus delovanja opreme in z opremo izdelal preizkusno (testno, vzorčno) serijo proizvodov. Pri tem so nastali stroški materiala 1.000 €, stroški storitev 200 € in stroški dela 500 €, izdelano pa je bilo 100 kosov proizvoda.  Oprema je bila usposobljena za uporabo 30.09. leta L.

SI-1 je proizvode iz preizkusne serije prodal v septembru kupcu SI-3 po ceni:

  • varianta 1:  10 €/kos + DDV po davčni stopnji 22% ,

  • varianta 2:  20 €/kos + DDV po davčni stopnji 22% .

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23