O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 19.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Deli opredmetenih osnovnih sredstev – razporeditev nabavne vrednosti na dele, amortizacija

Opis primera

SI je v letu 1 kupil zemljišče z zgradbo in ga pripoznal kot opredmeteno osnovno sredstvo po modelu nabavne vrednosti. Nabavna vrednost nepremičnine je znašala 400.000 €, od tega 100.000 € zemljišča in 300.000 € zgradba. Ob nabavi je presodil, da je nabavna vrednost zgradbe pomembna, zato jo je razporedil na posamezne dele. Za potrebe opredelitve posameznih delov je tudi presodil, ali imajo deli dobo koristnosti in/ali vzorec uporabe pomemben v razmerju do celotne nabavne vrednosti. Na tej podlagi je zgradbo razdelil na naslednje dele (opis, nabavna vrednost, pričakovana doba koristnosti):

 • del 1:  zidovi  /  105.000 €  /  40 let
 • del 2:  fasada  / 45.000  €  / 40 let
 • del 3:  streha  /  27.000 €  /  30 let
 • del 4:  okna in vrata  /  27.000 €  /  20 let
 • del 5:  ogrevalne instalacije  /  27.000 €  /  20 let
 • del 6:  električne instalacije  /  27.000 €  /  25 let
 • del 7:  preostanek zgradbe  /  42.000 €  /  40 let

V začetku leta 19 je zamenjal okna in vrata. Nabavna vrednost novih oken in vrat je znašala 30.000 €. Doba koristnosti je bila ocenjena na 22 let (op. uporaba v preostali dobi koristnosti dela 1 zidovi).

Druga izhodišča, predpostavke in poenostavitve:

 • metoda amortiziranja delov zgradbe:  enakomerno časovno amortiziranje,
 • osnova za obračun amortizacije:  nabavna vrednost; preostala vrednost v zgledu ni upoštevana,
 • začetek obračunavanja amortizacije:  1.1. leta 1
 • konec obračunavanja amortizacije zamenjanih oken in vrat:  31.12. leta 18,
 • začetek obračunavanja amortizacije novih oken in vrat:  1.1. leta 19,
 • zgradba v prvih 18-ih letih ni bila prevrednotena zaradi oslabitve,
 • vidik DDV ob nabavi zgradbe in zamenjavi oken in vrat ni prikazan,
 • v knjižbah je zaradi nazornosti (razumljivosti) za vsak del nabavna vrednost, popravek vrednosti in amortizacija prikazana (knjižena) posebej (op. knjiženje v glavni knjigi ločeno po delih ni obvezno).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21