O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba metode amortiziranja

Opis primera

SI je 10.09. leta L1 kupil proizvajalno opremo. Nabavna vrednost je znašala 100.000 €.  Amortiziranje se je začelo 01.10. leta L1.  Ob začetku amortiziranja je določil naslednja izhodišča za obračunavanje amortizacije:

 • metoda enakomernega časovnega amortiziranja
 • doba koristnosti opreme  10 let
 • preostala vrednost opreme 10.000 €
 • amortizirljiv znesek in amortizacijska osnova 90.000 €
 • letna amortizacijska stopnja 10%

Ob koncu poslovnega leta L2 je ugotovil, da izbrana metoda amortiziranja ne odseva pričakovanega vzorca pojavljanja gospodarskih koristi iz opreme, in da bi pričakovanemu vzorcu bolje ustrezala metoda proizvedenih enot, zato je amortizacijo od 1.1. poslovnega leta L3 naprej začel obračunavati po metodi proizvedenih enot. Za obračunavanje amortizacije po metodi proizvedenih enot je določil naslednja izhodišča:

 • preostala doba koristnosti opreme  8 let 9 mesecev (=  doba koristnosti 10 let – že pretečena doba koristnosti 1 leto 3 meseci)
 • preostala vrednost opreme  10.000 €
 • amortizirljiv znesek v preostali dobi koristnosti 78.750 € (=  amortizirljiv znesek ob začetku amortiziranja 90.000 € - že amortiziran amortizirljiv znesek 11.250 €)
 • pričakovan obseg izdelanih proizvodov v preostali dobi koristnosti opreme  888.000 proizvodov
 • amortizacija na enoto proizvoda v preostali dobi koristnosti  0,0886824 € / proizvod

V  poslovnem letu L3 je bilo z opremo izdelano 108.000 proizvodov, v poslovnem letu L4 105.000 proizvodov.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • amortizacija je prikazana za prva štiri poslovna leta.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21