O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 30.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja

Opis primera

SI-1 je 10.09. leta L1 od SI-2 kupil proizvajalno opremo. Nabavna vrednost je znašala 100.000 €. Oprema je bila 26.09. leta L1 na mestu in v stanju, da bi se z njo lahko izvajala proizvodnja. V proizvodnji se je začela uporabljati 20.10. leta L1. V letu L1 je bilo z opremo izdelano 2.200 proizvodov, v letu L2 110.000 proizvodov in v letu L3 108.000 proizvodov. Ob začetku amortiziranja je SI določil naslednja izhodišča za obračunavanje amortizacije:

  • doba koristnosti  10 let
  • preostala vrednost 10.000 €
  • metoda amortiziranja glede na pričakovani vzorec bodočih gospodarskih koristi, ki izvira iz opreme
    • varianta A: metoda enakomernega časovnega amortiziranja; amortizacijska osnova 90.000 €, letna amortizacijska stopnja 10%
    • varianta B: metoda padajočega časovnega amortiziranja; amortizacijska osnova 90.000 €; letna amortizacijska stopnja v prvem letu dobe koristnosti 10/55, v drugem letu dobe koristnosti 9/55, v tretjem letu dobe koristnosti 8/55
    • varianta C: metoda proizvedenih enot; amortizirljiv znesek 90.000 €, pričakovan obseg izdelanih proizvodov v dobi koristnosti 1.000.000 kos; letna amortizacija = število izdelanih proizvodov x 0,09 €/proizvod

Druga izhodišča in predpostavke:

  • amortizacija je prikazana za prva tri poslovna leta.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21