O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 28.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 €

Opis primera

SI-1 je 10.09. leta L od SI-2 kupil pametni GSM aparat. Nakupna cena je znašala 499 € + DDV po davčni stopnji 22%  Z nakupom ni imel drugih stroškov oz. izdatkov, ki bi se vštevali v nabavno vrednost (nevračljive nakupne dajatve, stroški neposredno pripisiljivi usposobitvi za uporabo, stroški izposojanja). GSM aparat bo po pričakovanjih uporabljal v več kot enem obračunskem obdobju pri opravljanju svoje dejavnosti. Ob nabavi je GSM aparat opredelil kot:

  • varianta A:  opredmeteno osnovno sredstvo - oprema; amortiziranje po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po letni amortizacijski stopnji 33,3% od amortizacijske osnove 499 €
  • varianta B:  opredmeteno osnovno sredstvo - drobni inventar; amortiziranje po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po letni amortizacijski stopnji 33,3% od amortizacijske osnove 499 €
  • varianta C:  material - drobni inventar; prenos med stroške takoj (v celoti) v obdobju predaje v uporabo.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22