O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 09.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine

Opis primera

SI je od poslovnih subjektov iz Slovenije kupil naslednje nepremičnine (opis nepremičnine, namen nakupa, nabavna vrednost):

 • nepremičnina 1:  zemljišče / kratkoročna prodaja v rednem po­slovanju / 50.000 €,
 • nepremičnina 2:  del zgradbe, na kateri je oblikovana etažna lastnina / oddajanje v poslovni najem / 80.000 €, od tega 7.000 € vrednost pripadajočega solastniškega deleža na zemljišču, na katerem stoji zgradba, in 73.000 € vrednost dela zgradbe (enote etažne lastnine),
 • nepremičnina 3:  zemljišče z zgradbo  / uporaba pri proizvajanju blaga ali opravljanju storitev ali za pisarniške namene v več kot enem obračunskem obdobju / 250.000 €, od tega 80.000 € vrednost zemljišča in 170.000 € vrednost zgradbe,
 • nepremičnina 4:  del zgradbe, na kateri je oblikovana etažna lastnina / uporaba pri proizvajanju blaga ali opravljanju storitev ali za pisarniške namene v več kot enem obračunskem obdobju / 80.000 €, od tega 7.000 € vrednost pripadajočega solastniškega deleža na zemljišču, na katerem stoji zgradba, in 73.000 € vrednost dela zgradbe (enote etažne lastnine),
 • nepremičnina 5:  del zgradbe, na kateri je oblikovana etažna lastnina / uporaba pri proizvajanju blaga ali opravljanju storitev ali za pisarniške namene v več kot enem obračunskem obdobju / 80.000 €, od tega 7.000 € vrednost pripadajočega solastniškega deleža na zemljišču, na katerem stoji zgradba, in 73.000 € vrednost dela zgradbe (enote etažne lastnine),
 • nepremičnina 6:  del zgradbe, na kateri ni oblikovana etažna lastnina / uporaba pri proizvajanju blaga ali opravljanju storitev ali za pisarniške namene v več kot enem obračunskem obdobju / 80.000 €, od tega 7.000 € vrednost pripadajočega solastniškega deleža na zemljišču, na katerem stoji zgradba, in 73.000 € vrednost dela zgradbe (enote etažne lastnine).

SI je kupljene nepremičnine opredelil (razvrstil) tako:

 • nepremičnina 1 - zaloge blaga,
 • nepremičnine 2 - naložbena nepremičnina,
 • nepremičnina 3, 4, 5 in 6 - opredmeteno osnovno sredstvo.

Nepremičnine 3, 4 in 6 so bile kupljene v stanju, ki je omogočalo nameravano uporabo, nepremičnina 5 pa je bila kupljena v stanju, ki še ni omogočalo nameravane uporabe, in je zato zahtevala dodatna vlaganja (npr. električnih instalacij, postavitev predelnih sten, polaganje talnih oblog).

Druga izhodišča in predpostavke:

 • vidik obdavčitve nabave z davki na promet (davek na dodano vrednost oz. davek na promet nepremičnin) ni prikazan,
 • z nabavno vrednostjo povezane obveznosti so kratkoročne narave (zapadlost v roku znotraj leta dni od nastanka obveznosti).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23