Predmet davčnega svetovanja


Davčno svetovanje lahko obsega:

 - tekoče reševanje davčne problematike

S pravočasnim pristopom k tekočemu reševanju davčne problematike, odprtih vprašanj, ki so posledice določenih poslovnih aktivnosti zavezanca ali navsezadnje tudi sprememb davčne zakonodaje, glede na predhodna ravnanja davčnega zavezanca, predstavljajo minimiziranje davčnega tveganja pri davčnih zavezancih.
Izkušnje kažejo, da včasih predstavlja davčno svetovanje le potrditev razmišljanja in usmeritev davčnega zavezanca, večkrat pa tudi drugačen pogled na določena odprta davčna vprašanja, kjer predvsem (in samo) upoštevamo same davčne predpise, v določenih primerih pa tudi mnenja davčnega organa, kot tudi poslovno in sodno prakso v smeri najoptimalnejših davčnih odločitev;

- zastopanje v davčnih pregledih

V sklopu inšpiciranja davčnega zavezanca kot pooblaščenci skrbimo za korektno, zakonito izvedbo davčnega inšpekcijskega nadzora. V davčnem postopku lahko sodelujemo že pri samem informativnem, uvodnem razgovoru z davčnim organom, lahko pa kasneje prevzamemo pooblastilo le pri pripravi pripomb na zapisnik oz. pritožbi na odločbo.
Izkušnje kažejo, da najboljše rezultate dosegamo, v kolikor sodelujemo kot pooblaščenci v davčnih postopkih že od trenutka uvedbe davčnega inšpekcijskega nadzora s strani davčnega/finančnega organa;

- optimiranje davčnih obveznosti

Optimiranje davčnih obveznosti v osnovi predstavlja pravilno, zakonito plačevanje davčnih obveznosti, lahko pa z različnimi simulacijskimi metodami davčnega planiranja in izbiro zakonitih poslovnih odločitev pripomoremo k optimiranju davčnih obveznosti.
Izkušnje kažejo, da najboljše rezultate dosegamo, v kolikor dobro poznamo poslovanje davčnega zavezanca, oziroma kadar davčni zavezanec pravočasno pristopi k davčnemu planiranju;

- preventivne davčne preglede

S temeljitim ali vzorčnim pristopom k pregledu računovodske (davčne) dokumentacije že pred davčnim inšpekcijskim nadzorom lahko ocenimo potencialna davčna tveganja, na osnovi posredovanih ugotovitev lahko davčni zavezanec pristopi k odpravi preteklih napak (možnost samoprijave – izognitev plačila globe …), oziroma k bolj urejenemu tekočemu in prihodnjemu poslovanju.
Izkušnje kažejo, tudi na osnovi aktivnega sodelovanja naročnikov storitev pri izvedbi preventivnega davčnega pregleda, da odkrijemo 2 do 3 x več napak, pomanjkljivosti, kot davčni organ v davčnih inšpekcijskih pregledih.