O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 04.10.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah

Opis primera

SI je 18. septembra leta L izplačal plače za mesec avgust leta L. Dajatve vezane na izplačilo plač (akontacija dohodnine, prispevki za obvezno socialno zavarovanje) je plačal 23. septembra leta L z nakazili iz transakcijskega računa na prehodne davčne proračune-PDP državnega proračuna, ZPIZ in ZZZS. Ker je želel prihraniti pri stroških plačilnega prometa, je dajatve na PDP-proračun države (akontacija dohodnine, prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo) nakazal skupaj (eno nakazilo) in v sklicu nakazila uporabil šifro dajatve 99996. Zneski nakazil so obsegali naslednje obračunane dajatve:

 • PDP-ZPIZ 1.826,25 €, od tega 1.162,50 € v breme delojemalca in 663,75 € v breme delodajalca;
 • PDP-ZZZS 1.008,75 €, od tega 477 € v breme delojemalca in 531,75 € v breme delodajalca;
 • PDP-proračun države 868,25 €, od tega:
  • dohodnina 838,25 €;
  • prispevki za zaposlovanje 15 €, od tega 10,50 € v breme delojemalca in 4,50 € v breme delodajalca;
  • prispevki za starševsko varstvo 15 €, od tega 7,50 € v breme delojemalca in 7,50 € v breme delodajalca.

Knjigovodska evidenca FURS (eKartica) je na dan plačila izkazovala naslednje stanje SI-jevih obveznosti:

 • akontacija dohodnine (eKartica CA 40)  840 € (1,75 € zapadle obveznosti + 838,25 € obveznosti plača avgust leto L);
 • dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, dividende (eKartica CA 41) 4 €  (4 € zapadle obveznosti);
 • prispevki za zaposlovanje (eKartica CA42)  15,50 €  (0,50 € zapadle obveznosti + 15 € obveznosti plača avgust leto L);
 • prispevki za starševsko varstvo (eKartica CA43) 15,50 €  (0,50 € zapadle obveznosti + 15 € obveznosti plača avgust leto L);
 • prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (eKartica CA44) 1.830 €  (3,75 € zapadle obveznosti + 1.826,25 € obveznosti plača avgust leto L),
 • prispevki za zdravstveno varstvo (eKartica CA45) 1.010 €  (1,25 € zapadle obveznosti + 1.008,75 € obveznosti plača avgust leto L).

FURS je plačilo na PDP-proračun države 868,25 € v svojih knjigovodskih evidencah najprej usmeril na konto CA57-Nerazporejena plačila, nato pa ga je prenesel:

 • 840 € na eKartica CA 40,
 • 4,00 € na eKartica CA 41,
 • 15,50 € na eKartica CA 42, in
 • 8,75 € na eKartica CA 43.

Kako (na katerem kontu obveznosti do države) bo SI knjižil nakazilo na PDP-proračun države s šifro dajatve 99996?

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema - Sprememba višine obroka zaradi spremembe obrestne mere (reprogram pogodbe o finančnem najemu) 10.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32