O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.09.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe

Opis primera

SI je od Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZRSZ) pridobil subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe v višini 5.000 €. ZRSZ je subvencijo dodelil pod pogoji javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa spodbujanje zaposlovanja Program P. Predmet in namen javnega povabila (subvencije) sta bila v javnem razpisu opredeljena tako:

 • predmet:  vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve (nastop dela na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in prijava v obvezna socialna zavarovanja v skladu z veljavnim zakonom o delovnih razmerjih) za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev;
 • namen:  spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine

Javni razpis glede predmeta in namena subvencije ni vseboval drugih določb (ni določal, da da mora delodajalec subvencijo porabiti za kritje določenih stroškov). Določal je samo splošne in posebne pogoje, pod katerimi lahko delodajalec pridobi subvencijo (sklene pogodbo o izvedbi projekta) med delodajalcem in ZRSZ), mdr.:

 • da je moral biti pred pridobitvijo subvencije določeno obdobje vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • da mora imeti transakcijski račun v Sloveniji, ki mora biti vpisan v register transakcijskih računov,
 • da že zaposluje vsaj enega delavca,
 • da v določenem obdobju pred prijavo na javno povabilo ni zmanjševal števila zaposlenih (razen iz dopustnih razlogov opredeljenih v razpisu),
 • da se ne nahaja v insolvenčnem postopku,
 • da ima poravnane davčne obveznosti,
 • da v primeru delne izpolnitve obveznosti (če zaposlitev brezposelne osebe, za katero je bila pridobljena subvencija, ni ohranjena 12 mesecev) pripada samo sorazmerni del dodeljene subvencije glede na trajanje zaposlitve.

Dodeljene subvencije so se izplačevala v dveh delih na podlagi popolnih in pravočasnih zahtevkov delodajalcev predloženih na ZRSZ kot e-račun, in sicer:

prvi del subvencije: na podlagi (prvega) zahtevka za plačilo in kopije pogodbe

 • o zaposlitvi brezposelne osebe; rok za predložitev 30 dni od sklenitve pogodbe o  izvedbi projekta in vsaj 1 dan potem, ko izbran kandidat-brezposelna oseba sklene pogodbo o vključitvi v program spodbujanja zaposlovanja;
 • drugi del subvencije: na podlagi (drugega) zahtevka za plačilo; 30 dni po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Rok za izplačilo subvencije je znašal najkasneje 120 dni od dneva predložitve popolnega in pravočasnega zahtevka.

Skladno s postopkom za pridobitev subvencije je SI v maju leta L pri ZRSZ objavil prosto delovno mesto, izmed s strani ZRSZ napotenih brezposelnih oseb izbral ustreznega kandidata/-ko in nato Zavodu predložil ponudbo na javno povabilo (ponudbo za izvedbo projekta subvencionirane zaposlitve brezposelne osebe). Zavod je v juliju leta L SI-jevo ponudbo sprejel/izbral, nato pa so bile sklenjene naslednje pogodbe:

 • 20. julija leta L: pogodba o izvedbi projekta v okviru programa spodbujanja zaposlovanja med ZRSZ in SI;
 • 27. julija leta L: pogodba o vključitvi v program spodbujanja zaposlovanja med ZRSZ in izbranim kandidatom-brezposelno osebo;
 • 30. julij leta L: pogodba o zaposlitvi med SI in izbranim kandidatom-brezposelno osebo. Izbran kandidat je delo nastopil 1. avgusta leta L.

SI je oba zahtevka za izplačilo subvencije predložil v popolni obliki, pravočasno in na predpisan način (e-račun). Prvi zahtevek za izplačilo v višini 2.250 € je predložil 10. avgusta leta L, drugi zahtevek v višini 2.750 € pa je predložil 22. avgusta leta L+1. Izplačilo prvega dela subvencije je prejel v novembru leta L, izplačilo drugega dela subvencije pa v novembru leta L+1.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • SI je izbranega kandidata na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposloval več kot 12 mesecev. 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 20.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada 28.12.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - vplačila v rezervni sklad 26.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12