O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.01.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI – Drugi odhodki – Denarne kazni – globa za prekršek

Opis primera

SI je pri opravljanju dejavnosti storil prekršek, za katerega mu je pristojni prekrškovni organ iz Slovenije izrekel globo v višini 1.000 € (npr. globa za davčni prekršek izrečena s strani FURS s plačilnim nalogom ali odločbo o prekršku).

Varianta 1: SI zoper pravni akt o izreku globe ni vložil zahteve za sodno varstvo in je skladno z določili/možnostjo iz predpisov o prekrških (op. glej 57.c člen Zakona o prekrških-ZP-1)  izkoristil možnost plačila polovice izrečene globe.

Varianta 2: SI zoper pravni akt o izreku globe ni vložil zahteve za sodno varstvo in ni izkoristil možnosti plačila polovice izrečene globe, zato je plačal celotni izrečen znesek globe.

Varianta 3: SI je zoper pravni akt o izreku globe vložil zahtevo za sodno varstvo (op. glej 59. do 66. člen ZP-1).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25