aktualno arhiv vse     Število vpisov: 44
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 27.12.2018
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 24.12.2018
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
34. SRS 34 (2016) - Računovodske rešitve v v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2016 [!] 20.09.2017
33. SRS 33 (2016) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2016 [!] 20.09.2017
32. SRS 32 (2016) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb 01.01.2016 [!] 20.09.2017
31. SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2016 [!] 20.09.2017
30. SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2017 [!] 20.09.2017
23. SRS 23 (2016) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 20.09.2017
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 20.09.2017
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 20.09.2017
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 20.09.2017
17. SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 01.01.2016 [!] 20.09.2017
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 01.01.2016 [!] 20.09.2017
15. SRS 15 (2019) - Prihodki 01.01.2019 [!] 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Pojasnilo 1 - Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi Covid-19 13.03.2020 07.05.2020
15. SRS 15 (2016) - Prihodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 21.12.2018
14. SRS 14 (2016) - Odhodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil 01.01.2016 [!] 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev 01.01.2016 [!] 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Pojasnilo 1 - Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe 01.01.2018 17.12.2018
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve 01.01.2016 [!] 20.09.2017
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije 01.01.2016 [!] 20.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 44