aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - DDV od danih predujmov 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave 01.01.2024
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog trgovskega blaga – primanjkljaj zaradi kala, razsipa, razbitja, okvare 01.01.2024
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu izven EU (izvoz) 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 01.01.2024
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene reprezentance 01.01.2024
PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1 01.01.2024
TERJATVE, ZALOGE - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV - popravek (povečanje) odbitka DDV za zaloge materiala 01.01.2024
DOLGOVI - Obveznosti do državnih in drugih institucij – obveznost za plačilo DDV po DDV-O 01.01.2024
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatev za presežek DDV po DDV-O 01.01.2024
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve za dane predujme 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19