O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prihodki iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«)

Opis primera

SI opravlja dejavnost gradbeništva. Sam (v »lastni režiji«) je zgradil zgradbo, ki jo bo uporabljal kot opredmeteno osnovno sredstvo. Gradnja se je začela v marcu letu L. Zgradba je bila usposobljena za uporabo v maju leta L+1. Skupni znesek z gradnjo povezanih stroškov je znašal 406.000 € in je obsegal (postavka, leto, znesek; znesek za leto L+1 vključuje stroške do usposobitve za uporabo):

 • nakup zemljišča:  leto L 150.000 €

 • material:  leto L 50.000 €  /  leto L+1 50.000 €

 • storitve gradnje:  leto L 25.000 €  /  leto L+1 25.000 €

 • storitve neposredno pripisljive usposobitvi zgradbe za nameravano uporabo:  leto L 1.000 €  /  leto L+1 1.000 €

 • amortizacija:  leto L 10.000 €  /  leto L+1 10.000 €

 • delo delavcev:  leto L 40.000 €  /  leto L+1 40.000 €

 • obresti namenskega bančnega posojila, najetega pri banki v Sloveniji, do usposobitve zgradbe za uporabo:  leto L 2.000 € / leto L+1 2.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • vidik obdavčitve z DDV (uveljavljanje odbitka vstopnega DD, obračun DDV po 76.a členu ZDDV-1) in plačil dolgov (dobavitelji, delavci, banka) zaradi poenostavitve ni prikazan,

 • amortizacija obsega samo amortizacijo opreme (op. v odvisnosti od izbrane metodo vrednotenja proizvodov (proizvajalni stroški v širšem ali ožjem pomenu, zožena lastna cena, spremenljivi proizvajalni stroški) bi amortizacija lahko obsegala tudi amortizacijo nepremičnin),

 • če bi SI istovrstno zgradbo kupil (če bi jo zgradili zunanji izvajalci) bi nabavna vrednost znašala 430.000 €,

 • SI meri opredmetena osnovna sredstva-nepremičnine po pripoznanju po modelu nabavne vrednosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45