O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 19.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema pridobljena na podlagi finančnega najema

Opis primera

SI-1 je v juniju leta L na podlagi pogodbe o finančnem najemu pridobil opredmeteno osnovno sredstvo-tovorno vozilo od najemodajalca SI-2. Finančni najem je bil sklenjen pod naslednjimi pogoji:

 • vrednost predmeta najema z DDV  97.600 €, od tega DDV po stopnji 22% 17.600 €,
 • polog  19.520 €
 • stroški sklenitve pogodbe  800 €,
 • polog in stroški sklenitve pogodbe se plačajo takoj po podpisu pogodbe,
 • obdobje najema  60 mesecev (5 let)
 • mesečni obrok (anuiteta)  1.583,18 €
 • skupni znesek obresti po anuitetnem načrtu 16.910,85 €

SI-1 in SI-2 sta dobavo blaga in odobritev financiranja dogovorila ločeno, zato SI-2 obresti in drugih stroškov financiranja ni vštel v davčno osnovo za DDV.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • SI-1 je pri nabavi vozila uveljavljal odbitka DDV,
 • vozilo je ob prevzemu bilo v stanju, ki je omogočalo nameravano uporabo,
 • zaradi lažjega prikaza knjiženj je predpostavljen začetek najema s 01.06. leta L (obračunsko obdobje za obračun obresti 1. do zadnji v mesecu),
 • od obračunov obresti in plačil obrokov sta prikazana samo prva dva obračuna in prvi dve plačili,
 • SI-2 zaračunava obresti mesečno z računom (obvestilom o zapadlosti obroka s prikazom strukture obroka - glavnica, obresti); obrok in obresti za posamezni mesec se plačujejo v naslednjem mesecu,
 • obresti po anuitetnem načrtu so znašale 520,53 € za junij leta L in 513,45 € za julij leta L.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23