O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2

Opis primera

SI je 01.10.LLL1 sklenil pogodbo o zaposlitvi (delovno razmerje) s fizično osebo (delavcem). Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas. Delavec ob sklenitvi pogodbe še ni bil star 26 let in se je prvič zaposlil za nedoločen čas (pred sklenitvijo pogodbe je bil brezposelna oseba ali pa je bil pri SI ali drugje zaposlen za določen čas).

SI je v zvezi s sklenjeno pogodbo ugotovil, da obstaja možnost uveljavljanja spodbude za zaposlovanje po 157. členu ZPIZ-2 v obliki vračila dela prispevkov PIZ v breme delodajalca – 50 % za prvo leto zaposlenosti in 30 % za drugo leto zaposlenosti (v nadaljevanju: vračilo PIZ), da pa bo za vračilo PIZ moral izpolniti pogoje iz 157. člena ZPIZ-2 in Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (UL RS, št. 55/13 in 47/17), med drugim:

  • pogoji 157. člena ZPIZ-2: delavec ostane pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti; vračilo se lahko uveljavi le v primeru, če se za delavca ni uveljavljalo vračilo prispevkov oziroma enakovredna olajšave na podlagi drugih predpisov,
  • pogoji Pravilnika o vračilu …:  delavčevi prispevki PIZ za obdobje vračila morajo biti v celoti plačani najpozneje do izdaje odločbe o vračilu;  vračilo PIZ se zahteva z vlogo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije-ZPIZ najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zaradi poenostavitve predpostavimo, da je SI v obdobju prvih dveh let zaposlitve za mesec izplačal enak znesek plače in nadomestila plače v breme delodajalca, in sicer:

  • bruto plača in nadomestila plače v breme SI 1.000 € /mesec,
  • prispevki v breme SI (skupna prispevna stopnja 16,10%) 161 €/mesec, od tega prispevek PIZ 88,50 €.

Delavec je pri SI ostal v zaposlitvi za nedoločen čas neprekinjeno najmanj dve leti, zato je SI 10.10.LLL3 pri ZPIZ vložil vlogo za vračilo PIZ v skupnem znesku 849,60 € (prispevki PIZ v breme SI za prvo leto zaposlitve x 50 % + prispevki PIZ v breme SI za prvo leto zaposlitve x 30 % = 12 x 88,50 € x 50% + 12 x 88,50 € x 30%). ZPIZ je vlogi ugodil in 08.11.LLL3 izdal odločbo o vračilu. SI je vračilo na poslovni TRR prejel 05.01.LLL4.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • vidik izplačila neto plače, nadomestila plače in na izplačilo vezanih dajatev ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17