O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Oprostitev plačila prispevka plača plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti po 39. členu ZUTD-A

Opis primera

SI je 01.09.LLLL sklenil pogodbo o zaposlitvi (delovno razmerje) za nedoločen čas s fizično osebo, zato je skladno s 1. odstavkom 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti (ZAP »na bruto«) za dve leti. Obračunana plača zaposlenega za mesec oktober LLLL je znašala:

  • bruto plača 900,00 €,                                                     
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 100,00 €,
  • prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 161,00 € od tega prispevek ZAP 0,60 €,     
  • prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 221,00 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 80,60 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom 161,64 €, od tega 134,64 € prehrana med delom in 27,00 € prevoz na delo in z dela.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15