O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.12.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije

Opis primera

SI ima v lasti premičnino, ki jo v poslovnih knjigah izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi-opremo (npr. proizvajalna oprema, druga oprema). Za računovodsko merjenje opreme po pripoznanju uporablja model nabavne vrednosti. SI opremo v aprilu leta L preneha uporabljati. Knjigovodska vrednost opreme ob prenehanju uporabe znaša 1.000 €, od tega od tega nabavna vrednost 6.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 5.000 €. Amortizacija se obračunava na podlagi naslednjih izhodišč:

  • metoda enakomernega časovnega amortiziranja,
  • preostala vrednost opreme 0 €,
  • amortizirljiv znesek in amortizacijska osnova 6.000 €,
  • letna amortizacijska stopnja 20%.

Prenehanje uporabe je:

  • varianta A:  začasno (npr. sredstvo se uporablja za namene dejavnosti, ki je sezonskega značaja). Knjigovodska vrednost opreme v času prenehanja uporabe je nižja od poštene vrednosti zmanjšane za stroške prodaje in vrednosti pri uporabi.
  • varianta B:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala).  SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo, pri čemer pa pričakuje, da jo je možno prodati. Poštena vrednost zmanjšane za stroške prodaje v času prenehanja uporabe je 1.200 €.
  • varianta C:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala). SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo, pri čemer pa pričakuje, da jo je možno prodati. Poštena vrednost zmanjšane za stroške prodaje v času prenehanja uporabe je 800 €.
  • varianta D:  trajno (izločitev iz uporabe, oprema se več ne bo uporabljala). SI opreme ne razvrsti v skupino za prodajo in pričakuje, da je ni možno prodati.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23