O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 28.09.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Prejeta ara

Opis primera

SI-1 in SI-2 sta 30. avgusta leta L podpisala prodajno pogodbo za trgovsko blago B. SI-1 se je zavezal, da bo SI-2-ju v septembru dobavil blago B, SI-2 pa se je zavezal, do bo SI-1 ju za dobavljeno blago plačal 40.000 € in DDV po predpisani davčni stopnji. Pogodba je vsebovala tudi dogovor, da se SI-2 v znamenje, da je pogodba sklenjena, zaveže SI-1-ju dati aro v znesku 6.100 € z nakazilom na poslovni transakcijski račun SI-1. SI-2 je 30. avgusta na SI-1-jev na poslovni transakcijski račun nakazal 6.100 €. V namen nakazila je zapisal »ara«. SI-1 je v septembru dobavil blago B SI-2-ju in mu izdal račun v znesku 40.000 € + DDV po predpisani davčni stopnji.

Glede obravnave are ob izpolnitvi pogodbe (ob dobavi blaga B) sta se SI-1 in SI-2 ob podpisu pogodbe (v pogodbi) dogovorila:

  • varianta A: pri izpolnitvi pogodbe se ara vrne, tj. ko bo SI-1 dobavil blago B SI-2-ju, mu bo aro vrnil. SI-1 je aro SI-2-ju vrnil v septembru po opravljeni dobavi blaga B. SI-2 je plačilo kupnine (celoten znesek po računu) plačal v oktobru;
  • varianta B:  pri izpolnitvi pogodbe se ara všteje v izpolnitev obveznosti, tj. ko bo SI-1 dobavil blago B SI-2-ju, se bo ara vštela v plačilo računa. SI-1 je aro SI-2-ju vštel v kupnino za dobavljeno blago B. SI-2 je razliko kupnine (razlika med celotnim zneskom po računu in aro) plačal v oktobru leta L.
  • varianta C: ni bilo izrecnega dogovora (alternativno: bilo je dogovorjeno, da se bosta o tem, ali se ara vrne ali všteje v izpolnitev obveznosti, odločila ob izpolnitvi pogodbe).

Druga izhodišča in predpostavke:

  • kraj dobave blaga je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1,
  • pogoji za pripoznanje prihodkov so izpolnjeni že ob izdaji računa,
  • knjigovodska (nabavna) vrednost prodanega trgovskega blaga B 30.000 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov 08.05.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema - Sprememba višine obroka zaradi spremembe obrestne mere (reprogram pogodbe o finančnem najemu) 10.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32