O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 20.09.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem

Opis primera

SI se je v letu L prijavil na razpis o sofinanciranju spodbujanja podjetništva oz. investicij, ki ga je objavil organ države Republike Slovenije oz. proračunski uporabnik. Ključne določbe (pogoji) razpisa so bili:

 • sofinanciranje obsega samo t.i. upravičene stroške dejavnosti/ projekta,
 • upravičeni stroški obsegajo nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb);  DDV od nakupa opredmetenih sredstev se ne šteje kot upravičen strošek,
 • obseg sofinanciranja upravičenih stroškov 80%,
 • najvišji možni znesek sofinanciranja je omejen na 40.000 €,
 • sofinanciranja se opravi na podlagi zahtevka za izplačila - zahtevek je možno vložiti samo za plačane upravičene stroške,
 • prejemnik sofinanciranja mora v dveh letih po letu prejema sofinanciranja povečati število zaposlenih za najmanj 5% in povečati dodano vrednost,
 • prejemnik sofinanciranja mora sofinancirana opredmetena osnovna sredstva ohraniti v lasti najmanj 3 leta,
 • v primeru neizpolnjevanja pogojev o povečanju števila zaposlenih, povečanju dodane vrednosti ali obdobju ohranitve lastništva osnovnih sredstev mora prejemnik sofinanciranja izplačana sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema izplačila do dneva vračila.

SI je bil na razpisu izbran in je z organom države oz. proračunskim uporabnikom sklenil pogodbo o sofinanciranju njegove dejavnosti/ projekta. Po sklenitvi pogodbe je od dobavitelja v Sloveniji v kupil nov stroj. Nakupna cena stroja je znašala 30.000 € + DDV po davčni stopnji 22%. Storitve neposredno pripisljive usposobitvi stroja za nameravano uporabo so znašale 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22 %. Po plačilu stroja je pri državnem organu oz. proračunskem uporabniku vložil zahtevek za izplačilo sofinanciranja. Ob vložitvi zahtevka je presodil, da bo podporo prejel (da bo zahtevek izplačan) in da jo bo tudi obdržal (da mu je ne bo treba vračati), ker bo izpolnil vse na prihodnost vezane pogoje iz pogodbe o sofinanciranju. Državni organ oz. proračunski uporabnik je SI-jev zahtevek odobril in mu na transakcijski račun izplačal (nakazal) sredstva sofinanciranja v znesku 24.800 €.

SI je v juniju leta L+2 stroj prodal, zato je moral prejeta sredstva sofinanciranja vrniti. Vračilo je opravil v avgustu leta L+2.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • letni zneski amortizacije stroja: v letu L 1.550 € , od tega 1.240 € amortizacija obračunana od amortizirljivega zneska financiranega s sredstvi sofinanciranja; v letu L+1 3.100 € , od tega 2.480 € amortizacija obračunana od amortizirljivega zneska financiranega s sredstvi sofinanciranja; v letu L+2 1.550 €, od tega 1.240 € amortizacija obračunana od amortizirljivega zneska financiranega s sredstvi sofinanciranja,
 • zamudne obresti od dneva izplačila sredstev sofinanciranja do dneva prodaje stroja: 3.600 €,
 • zamudne obresti od dneva prodaje stroja do dneva vračila sredstev sofinanciranja: 200 €,
 • poslovni dogodek prodaje stroja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 06.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada 28.12.2017
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - vplačila v rezervni sklad 26.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12