O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 25.05.2018
Članek nima posebnosti! Obračun amortizacije po posameznih delih opredmetenega osnovnega sredstva.pdf

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil

Opis primera

SI je v juniju leta 1 kupil opremo in jo pripoznal kot opredmeteno osnovno sredstvo. Nabavna vrednost opreme je znašala 100.000 €. Pogoj za uporabo (obratovanje) opreme je izvajanje rednih pregledov, katerih namen je zagotoviti, da oprema deluje brez napak (da ni nevarna za uprabnike in okolico). Pregledi se izvajajo ob začetku uporabe opreme in nato na vsaka štiri (4) leta. Poleg rednih pregledov je na (v) opremi vsakih osem (8) let potrebno opraviti zamenjavo fizičnega dela D. Ocena predvidenih stroškov naslednjih dveh rednih pregledov je bila 4.000 € (pregled v juniju leta 5) in 4.500 € (pregled v juniju leta 9).

SI je ob nabavi opreme presodil, da je njena nabavna vrednost pomembna, zato jo je razporedil na posamezne dele. Za potrebe opredelitve posameznih delov je tudi presodil, ali imajo deli dobo koristnosti in/ali vzorec uporabe pomemben v razmerju do celotne nabavne vrednosti. Na tej podlagi je opredelil (identificiral) naslednje dele (opis, nabavna vrednost, pričakovana doba koristnosti):

  • del 1:  fizični deli, razen fizični del D / 88.000 €  /  20 let,
  • del 2:  fizični del D  /  8.000 €  /  8 let,
  • del 3:  stroški rednih pregledov  /  4.000 €  /  4 leta.

Dejanski stroški rednih pregledov so znašali 4.200 € za pregled v juniju leta 5 in 4.400 € za pregled v juniju leta 9. Strošek zamenjave dela D v juniju leta 9 je znašal 9.000 €.

Druga izhodišča, predpostavke in poenostavitve:

  • metoda amortiziranja:  enakomerno časovno amortiziranje,
  • letna amortizacijska stopnja za posamezne dele: del 1 5%, del 2 12,5%, del 3 25%,
  • začetek obračunavanja amortizacije:  1.7. leta 1,
  • osnova za obračun amortizacije:  nabavna vrednost; morebitna preostala vrednost v zgledu ni upoštevana,
  • v knjižbah je zaradi nazornosti (razumljivosti) za vsak del nabavna vrednost, popravek vrednosti in amortizacija prikazana (knjižena) posebej (op. knjiženje v glavni knjigi ločeno po delih ni obvezno,
  • dobavo opreme, redne preglede in zamenjavo dela D so opravili dobavitelji iz Slovenije,
  • vidik DDV ob nakupu, rednih pregledih in zamenjavi dela D ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 0
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 0