O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 08.05.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DOLGOVI - Prodaja darilnih (vrednostnih) bonov

Opis primera

SI prodaja trgovsko blago in opravlja osebne storitve kupcem v Sloveniji. Kot plačilno sredstvo sprejema poleg gotovine, plačilnih kartic in knjižnega denarja (nakazilo na poslovni transakcijski račun) tudi lastne darilne (vrednostne) bone. O darilnih bonih je sprejel pravilnik (splošne pogoje), v katerem je mdr. določil:

 • izdajatelj darilnega bona je SI;
 • darilni bon je dokument, ki ga izdajatelj izda proti plačilu v obliki listine;
 • izdajatelj je darilni bon dolžan sprejeti od kupca kot plačilo za prodano blago oz. opravljene storitve pod pogoji tega pravilnika;
 • obveznost izdajatelja iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona vplača vrednost darilnega bona; vplačilo darilnih bonov je možno opraviti z gotovino ali nakazilom na TRR izdajatelja;
 • terjatev iz darilnega bona je vezana na dokument in gre vsakokratnemu imetniku (prinosniku) darilnega bona;
 • obveznost izdajatelja iz darilnega bona preneha s trenutkom, ko ga izdajatelj sprejme kot plačilo za prodano blago oz. opravljene storitve, ali s potekom veljavnosti darilnega bona;
 • imetnik-prinosnik lahko zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v času veljavnosti darilnega bona v izdajateljevih prodajalnah oz. poslovalnicah;
 • imetnik-prinosnik zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona tako, da bon predloži izdajatelju kot plačilo ob nakupu blaga oz. storitev; če je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati; če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se razlika do vrednosti bona ne vrača;
 • izplačilo vrednosti bona v denarju (gotovina, nakazilo na TRR) ni možno.

3.6. leta L je SI osebi O prodal vrednostni bon v vrednosti 100 € z veljavnostjo 1 leto od dneva izdaje. Plačilo vrednostnega bona je bilo opravljeno z gotovino. Vrednostni bon je bil vnovčen 13.9. leta L pri prodaji blaga, katerega skupna vrednost (vrednost z DDV) je znašala 150 €. Kupec (imetnik-prinosnik vrednostnega bona) je razliko med vrednostjo nakupa in vrednostjo bona in (do)plačal v gotovini.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • davčna stopnja DDV 22%,
 • knjižba zmanjšanja zalog blaga zaradi prodaje ni prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 04.10.2018
DOLGOVI - Prejeta ara 28.09.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 19.04.2018
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema - Sprememba višine obroka zaradi spremembe obrestne mere (reprogram pogodbe o finančnem najemu) 10.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32