O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 20.02.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige

Opis primera

SI opravlja proizvajalno dejavnost. Za poslovno leto L je izkazal naslednje zneske stroškov, odhodkov in prihodkov:

 • stroški 120.000 €, od tega je bilo 95.000 € vključeno v stroškovno vrednost proizvodov in nedokončane proizvodnje,
 • prevrednotovalni poslovni odhodki  2.000 €,
 • finančni odhodki    5.000 €,
 • drugi odhodki  500 €,
 • prihodki od prodaje  150.000 €,
 • finančni prihodki  1.000 €,
 • drugi prihodki  500 €.

Stroškovna vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje na dan 31.12. predhodnega poslovnega leta (končno stanje 31.12. leto L-1 = začetno stanje 1.1. leto L) je znašala 10.000 €.

Stroškovna vrednost prodanih proizvodov v letu L je znašala:

 • varianta A  90.000 €.
 • varianta B  100.000 €.

Vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje na dan 31.12. leta L je znašala:

 • varianta A: 15.000 € (= 10.000 € začetno stanje 10.000 + 95.000 € stroškovna vrednost proizvodov in nedokončane proizvodnje – 90.000 € stroškovna vrednost prodanih proizvodov),
 • varianta B: 5.000 € (= 10.000 € začetno stanje 10.000 + 95.000 € stroškovna vrednost proizvodov in nedokončane proizvodnje – 100.000 € stroškovna vrednost prodanih proizvodov)).

Zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje tekom leta L niso bile prevrednotene zaradi oslabitve.

SI je izkaz poslovnega izida-IPI sestavil po različici I in v njem prikazal:

 • pri varianta A: povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 5.000 € (končno stanje 31.12. 15.000 € - začetno stanje 1.1. 10.000 €),
 • pri varianta B: zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 5.000 € (končno stanje 31.12. 5.000 € - začetno stanje 1.1. 10.000 €).

Kako se v poslovnih knjigah SI prikaže sprememba (povečanje oz. zmanjšanje) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje iz IPI-različica I ?

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46