O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 13.02.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Opis primera

SI izkazuje med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi zemljišče z zgradbo oz. del zgradbe s pripadajočim zemljiščem. 11.04. leta L mu je bila prek eDavki vročena odločba FURS o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-NUSZ za leto L v znesku600 €. Z odločbo je bilo SI naloženo:

  • NUSZ se plačuje na prehodni davčni podračun občine O v dvanajstinah do 15. dne v mesecu za tekoči mesec,
  • dvanajstine NUSZ, ki zapadejo do vročitve odločbe (op. mesečni obroki NUSZ zapadejo v plačilo/davčna obveznost nastane 1. v mesecu), je potrebno plačati skupaj s prvim naslednjim obrokom, ki je zapade v plačilo po vročitvi odločbe.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI NUSZ ne všteva v stroškovno vrednost zalog proizvodov oz. nedokončane proizvodnje.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v tujini - obresti, ki podlegajo obračunu in plačilu davčnega odtegljaja DDPO – posojilna pogodba s klavzulo brutenja 07.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25