O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 07.02.2018
Članek nima posebnosti! Priloga: Anuitetni načrt z upoštevanjem davčnega odtegljaja DDDPO po stopnji iz BATIDO.pdf

ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v tujini - obresti, ki podlegajo obračunu in plačilu davčnega odtegljaja DDPO – posojilna pogodba s klavzulo brutenja

Opis primera

SI je ob koncu septembra leta 1 od poslovne banke iz Avstrije prejel dolgoročno posojilo. Pogodba o posojilu (kreditna pogodba) je bila sklenjena pod naslednjimi pogoji:

 • valuta posojila:  evro
 • znesek posojila (glavnica):  200.000 €
 • ročnost posojila:  8 let
 • obrestna mera:  letna, 5%
 • obračunavanje obresti:  mesečno
 • za plačilo obresti velja klavzula obrutenja (gross up klavzula) -  v primeru dolžnosti obračuna in plačila davka kot davčni odtegljaj je posojilojemalec dolžan zaračunane mu obresti plačati v celoti in znesek davčnega odtegljaja plačati v svoje breme
 • vračilo glavnice in plačilo obresti: v mesečnih obrokih v zneskih skladno z anuitetnim načrtom; obrok za tekoči mesec se plača v 15-ih dneh po poteku meseca
 • stroški odobritve posojila 400 €

Znesek obroka za oktober je znašal 2.531,98 €, od tega glavnica 1.698,65 € in obresti 833,33 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • začetek obračunavanja obresti s 1.10. leta 1,
 • obračun obresti, plačilo obresti in vračilo (plačilo) obrokov je prikazano samo za oktober leta 1,
 • obresti se ne vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev ali zalog,
 • banka iz Avstrije je preko SI na FURS predložila zahtevek za uveljavljanje ugodnejše obdavčitve obresti skladno z določili BATIDO (Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje), kateremu je FURS ugodil, tako da je SI ob plačilu obresti davčni odtegljaj DDPO obračunal obračunal ob upoštevanju davčne stopnje davčnega odtegljaja 5% iz BATIDO.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25