O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 06.02.2018
Članek nima posebnosti! Priloga: Obračun obresti za obdobje 20.10. leto 1 - 19.10. leto 3.pdf

ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi

Opis primera

SI je 20.10. leta 1 od fizične osebe-rezidenta Slovenije prejel dolgoročno posojilo. Pogodba o posojilu (kreditna pogodba) je bila sklenjena pod naslednjimi pogoji:

  • valuta posojila:  evro
  • znesek posojila:  100.000 €
  • ročnost posojila:  2 leti
  • vračilo posojila:  sproti v odvisnosti od plačilne sposobnosti posojilojemalca
  • obrestna mera:  letna 0,6%
  • obračunavanje obresti:  letno
  • plačevanje obresti:  15 dni od dneva obračuna

SI je posojilo vrnil v treh obrokih in sicer 30.000 € 20.10. leta 2, 30.000 € 20.06. leta 3 in 40.000 € 20.10. leta 3.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • obresti se ne vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev ali zalog.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25