O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Datum vpisa: 01.02.2018
Članek nima posebnosti! Priloga 1: Anuitetni načrt po pogodbeni obrestni meri.pdf
Priloga 2: Anuitetni načrt po efektivni obrestni meri in odplačna vrednost posojila v letu L.pdf

ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v državi

Opis primera

SI je ob koncu septembra leta L od poslovne banke iz Slovenije prejel dolgoročno posojilo. Pogodba o posojilu (kreditna pogodba) je bila sklenjena pod naslednjimi pogoji:

 • valuta posojila:  evro
 • znesek posojila (glavnica):  100.000 €
 • ročnost posojila:  3 leta
 • obrestna mera:  letna 3%
 • obračunavanje obresti:  mesečno
 • vračilo glavnice in plačilo obresti: v mesečnih obrokih v zneskih skladno z anuitetnim načrtom; obrok za tekoči mesec se plača v 10-ih dneh po poteku meseca
 • stroški odobritve posojila 500 €
 • stroški zavarovanja posojila z nepremičnino 1.000 € (npr. stroški cenitve nepremičnine); stroške poravna (plača) SI neposredno

Druga izhodišča in predpostavke:

 • znesek stroškov odobritve in zavarovanja posojila je hipotetičen,
 • dajatve v povezavi s stroški zavarovanja posojila (npr. DDV, če storitev opravi drug SI) niso prikazane,
 • prikazane so samo knjižbe za leto L,
 • začetek obračunavanja obresti s 01.10. leta L,
 • obresti se ne vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev ali zalog.

 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25