O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba pričakovane dobe koristnosti – preračun amortizacijske stopnje

Opis primera

SI-1 je 10.09. leta L1 kupil proizvajalno opremo. Nabavna vrednost je znašala 100.000 €.  Amortiziranje se je začelo 01.10. leta L1.  Ob začetku amortiziranja je SI določil naslednja izhodišča za obračunavanje amortizacije:

  • metoda enakomernega časovnega amortiziranja,
  • doba koristnosti opreme  10 let,
  • preostala vrednost opreme 10.000 €,
  • amortizirljiv znesek in amortizacijska osnova 90.000 €,
  • letna amortizacijska stopnja 10%.

Ob koncu šestega poslovnega leta je ocenil, da bo po pričakovanjih opremo lahko uporabljal še:

  • varianta A:  2 leti (skrajšanje prvotne dobe koristnosti 10 let na 7 let 3 meseci),
  • varianta B:  6 let (podaljšanje prvotne dobe koristnosti 10 let na 11 let 3 meseci).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 30.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 30.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model revaloriziranja 28.11.2017
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model nabavne vrednosti 28.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23