O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI – Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca

Opis primera

SI-1 (prodajalec) je prodal SI-2 (kupec) opredmeteno osnovno sredstvo-del nepremičnine (etažna lastnina) za neto ceno (vrednost brez DDV) 65.000 €. Izročitev (primopredaja) nepremičnine je opravil 29.09. leta L, račun je izdal 30.09. leta L. SI-1 je prodano nepremičnino v poslovnih knjigah izkazoval po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost nepremičnine ob prodaji je znašala 55.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 45.000 €. 

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije Slovenija, oprostitev plačila DDV po 7. točki 2. točki 44. člena ZDDV-1 (SI-1 in SI-2 v zvezi z dobavo davčnemu organu-FURS nista predložila izjave po 45. členu ZDDV-1).

Zaradi oprostitve plačila DDV je prodaja podlegala obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin-DPN. SI-1 je pri FURS vložil napoved za odmero DPN, na podlagi katere je bil odmerjen DPN 2% v znesku 1.200 € (FURS je kot davčno osnovo upošteval/priznal dogovorjeno kupnino). SI-1 in SI-2 sta se s prodajno pogodbo dogovorila, da obveznost plačila DPN prevzema SI-2 kot kupec, zato je DPN plačal SI-2.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46