O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI – Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca

Opis primera

SI-1 (prodajalec) je prodal SI-2 (kupec) opredmeteno osnovno sredstvo-del nepremičnine (etažna lastnina) za neto ceno (vrednost brez DDV) 65.000 €. Izročitev (primopredaja) nepremičnine je opravil 29.09. leta L, račun je izdal 30.09. leta L. SI-1 je prodano nepremičnino v poslovnih knjigah izkazoval po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost nepremičnine ob prodaji je znašala 55.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 45.000 €. 

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije Slovenija, oprostitev plačila DDV po 7. točki 2. točki 44. člena ZDDV-1 (SI-1 in SI-2 v zvezi z dobavo davčnemu organu-FURS nista predložila izjave po 45. členu ZDDV-1).

Zaradi oprostitve plačila DDV je prodaja podlegala obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin-DPN. SI-1 je pri FURS vložil napoved za odmero DPN, na podlagi katere je bil odmerjen DPN 2% v znesku 1.200 € (FURS je kot davčno osnovo upošteval/priznal dogovorjeno kupnino). SI-1 in SI-2 sta se s prodajno pogodbo dogovorila, da obveznost plačila DPN prevzema SI-2 kot kupec, zato je DPN plačal SI-2.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46