O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1

Opis primera

SI-1 (prodajalec) je prodal SI-2 (kupec) opredmeteno osnovno sredstvo-del nepremičnine (etažna lastnina) za neto ceno (vrednost brez DDV) 65.000 €. Izročitev (primopredaja) nepremičnine je opravil 29.09. leta L, račun je izdal 30.09. leta L. SI-1 je prodano nepremičnino v poslovnih knjigah izkazoval po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost nepremičnine ob prodaji je znašala 55.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 45.000 €.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije Slovenija, davčna stopnja 22% - SI-1 je nepremičnino uporabljal več kot dve leti, tako da bi prodaja načeloma bila oproščena plačila DDV po 44. členu ZDDV-1, vendar sta SI-1 in SI-2 v zvezi s prodajo davčnemu organu-FURS predložila izjave skladno s 45. členom ZDDV-1, plačnik DDV je SI-2 kot prejemnik blaga skladno z alinejo c) 76.a člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45